دامنه خود را به مسیرهاست انتقال دهید.

با انتقال دامنه خود به ما، یکسال آن را تمدید کنید.*

انتقال یک دامنه

* برای انتقال دامنه باید 60 روز از تاریخ ثبت اولیه و 30 روز از تاریخ آخرین تمدید دامنه سپری شده باشد.

برخی از مشتریان ما